Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 25 2011

quiet-heartbeats
15:14
7673 d929 350
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viamuerto muerto

August 30 2011

quiet-heartbeats
23:06
1179 1262 350
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw
quiet-heartbeats
22:42
1248 f5d3 350
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw
quiet-heartbeats
22:42
1312 b6b9 350
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw
quiet-heartbeats
22:41
1599 a77f 350
dyplom
Reposted frompierdolety pierdolety viasiwa siwa
quiet-heartbeats
22:41
Reposted fromsiwa siwa
quiet-heartbeats
22:41
1765 3694 350
Orły, sokoły
Reposted fromsiwa siwa
quiet-heartbeats
22:38
Pogardzam wszystkimi i mam wstręt taki do hołoty umysłowej, że rzygam.
— Witkiewicz
quiet-heartbeats
22:38
5769 aa77 350
Pequeña Colección Arbitraria [con durazno]
Reposted fromapm35 apm35 viaomnipotence-ltd omnipotence-ltd
quiet-heartbeats
22:38
9039 aca6 350
wóda + zioło
quiet-heartbeats
22:38
5769 977d 350
Reposted fromcukrowa cukrowa viaomnipotence-ltd omnipotence-ltd
quiet-heartbeats
22:38
5779 10fc 350
quiet-heartbeats
22:37
Zdziry od Rubensa.
quiet-heartbeats
22:33
0588 ef97
quiet-heartbeats
22:33
KRYZYS DWUDZIESTOLATKA: Okres zapaści umysłowej występującej między dwudziestym a trzydziestym rokiem życia, często spowodowany niezdolnością do znalezienia się poza szkołą i innym otoczeniem o ustalonej strukturze i powiązany z uzmysłowieniem sobie samotności jednostki. Często bywa początkiem zainteresowania rytualnym przyjmowaniem substancji farmaceutycznych.
— Coupland.
quiet-heartbeats
22:33
Reposted fromfrell frell viaomnipotence-ltd omnipotence-ltd
quiet-heartbeats
22:33
quiet-heartbeats
22:33
8875 eab0

Fuck you, wisdom teeth.

quiet-heartbeats
22:32
quiet-heartbeats
22:31
5230 4323
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl